Sluiten

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Alle contractuele relaties tussen BRICO PLAN-IT N.V., Zelliksesteenweg 65 te 1082 Sint Agatha Berchem, extra_operations@brico.be, ondernemingsnummer 0423-369-762 RPR Brussel, BTW nummer BE 0423-369-762 en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van de huidige voorwaarden op eenvoudig verzoek aan Brico Plan-it. Indien Brico Plan-it uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen, de levering van goederen als voor het verlenen van diensten.

2. Op vraag van de koper, kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meerbepaald, door beroep te doen op een transporteur erkend door Brico Plan-it, op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen...). De leveringsvoorwaarden van Brico Plan-it zijn beschikbaar in elke winkel en zijn integraal van toepassing op alle leveringen met uitsluiting van eventueel andersluidende algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van deze voorwaarden op eenvoudig verzoek aan Brico Plan-it. De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor online aankopen (via www.brico.be) kunnen enkel artikelen die in aanmerking komen voor thuislevering aangeduid met onderstaande geel-zwarte logo worden thuis geleverd. De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling wordt geplaatst. Thuisleveringen gebeuren enkel in België. 

https://prd-mediafolder.s3-eu-west-1.amazonaws.com/h81/hce/8872987230238.png

3. De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

4. E-commerce: Als de klant een aankoop heeft gedaan via de website, heeft hij het recht deze aankoop te annuleren. Hij hoeft hiervoor geen reden mee te delen en ook geen boete te betalen. Dit is mogelijk binnen de 14 kalenderdagen na aflevering van het artikel of na het afsluiten van het aankoopcontract. Binnen de 14 dagen na de levering, contacteert de koper telefonisch de e-commerce dienst (0800 12 234). De klant geeft het artikel door dat hij wenst terug te sturen met vermelding van de productreferentie en de prijs. Hij geeft eveneens het nummer van de bestelling alsook de leveringsdatum door. De e-commerce ploeg zal onmiddellijk de terugzending organiseren. Een transporteur komt de goederen ophalen op een tijdstip dat door beide partijen is overeengekomen. Brico Plan-it betaalt het bedrag van het artikel integraal terug op voorwaarde dat de goederen volledig, in perfecte staat en in de originele verpakking zijn. De transportkosten worden terugbetaald. De kosten van de terugzending daarentegen worden ten laste genomen van de klant. Zodra het artikel in ons bezit is, zullen wij de terugbetaling uitvoeren. De koper ontvangt dan een schriftelijke bevestiging en een debetnota.

5. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de koper niet het recht heeft op een terugname van zijn aankoop door brico Plan-it. Onder andere: a. in het geval van contracten voor bepaalde diensten waarbij de dienst volledig is uitgevoerd met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, waarin hij tegelijkertijd erkent dat hij het recht op terugname verliest van zodra het contract volledig is uitgevoerd. b. in het geval dat de prijs van een levering van goederen of diensten afhangt van prijsschommelingen op de financiële markt die buiten onze controle vallen en die zich kunnen voordoen tijdens periode tussen de aankoop en de terugname. c. in het geval van een levering van goederen die op maat gemaakt zijn of gepersonaliseerd zijn voor de klant. d. in het geval van een levering van goederen die snel bederven of vervallen. e. in het geval van een levering van goederen die, na geleverd te zijn, en die door hun natuurlijke producteigenschappen, gemengd zijn met andere artikelen (bijvoorbeeld brandstoffen).

Ook al voeren wij onze producten met veel zorg in om ons online assortiment uit te breiden, de prijzen en foto's die te zien zijn op de site zijn niet bindend en kunnen deze in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De site plan-it.be kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten. Op het ogenblik dat dergelijke foutjes geïdentificeerd worden, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

De firma Brico Plan-it is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. Bij een betwisting vanwege een klant, zal Brico Plan-it in elk geval de beste mogelijke oplossing voorleggen, dit met de hoogst mogelijke objectiviteit en met behoud van een commerciële geest.

6. Alle producten die U aankoopt via de website www.plan-it.be genieten een garantieperiode van minimum 2 jaar. Deze garantie is geldig bij normaal gebruik, conform aan de gebruiks- en onderhoudsaanwijzigingen van het artikel. Indien de garantieperiode meer dan twee jaar is, zullen wij dit aanduiden in de karakteristieken van het artikel.

7. Bij de bestelling van artikelen op maat of op plan, stelt Brico Plan-it de offerte op, op basis van de afmetingen meegedeeld door de koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren.

8. Elke vergissing begaan door Brico Plan-it, met betrekking tot de goederen geleverd door Brico Plan-it (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan Brico Plan-it.

9. De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen, alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten, aan Brico Plan-it mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Deze mededeling kan echter plaatsvinden binnen de twee maanden te rekenen vanaf de datum van de ontdekking van het gebrek voor de kopers die natuurlijke personen zijn en die handelen voor doeleinden die geen verband houden met hun beroepsactiviteit of hun commerciële activiteit (hierna "de Consumenten"). Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan Brico Plan-it ten laatste binnen de twee maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Deze laatste termijn is echter niet van toepassing op Consumenten. Indien de vorderingen van de koper, niet Consument, gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van Brico Plan-it zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen, of tot de herstelling van het gebrek indien het een verlening van diensten betreft, naar keuze van de verkoper. De koper, niet Consument, zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

10. Brico Plan-it behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij Brico Plan-it ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

11. Het bedrag vermeld op de factuur is een netto bedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. De facturen zijn bij levering contant betaalbaar, behoudens afwijkende bijzondere voorwaarden van Brico Plan-it. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1% per maand. Bovendien zal elke op de vervaldag door een koper anders dan een Consument niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 20 EUR. In geval van laattijdige betaling of niet betaling door de koper behoudt Brico Plan-it zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Brico Plan-it gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door Brico Plan-it aan de koper verschuldigd zijn.

12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen Brico Plan-it en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht

13. We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Brico.KlantenServiceClientele@brico.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

14. BRICO PLAN-IT BELGIUM N.V., met maatschappelijke zetel te 1082 Sint Agatha Berchem, Zelliksesteenweg 65, gebruikt de inlichtingen met een persoonlijk karakter verschaft door de kopers enkel voor het opstellen van facturen. U kan de mededeling bekomen van uw gegevens behandeld door onze zorgen en indien nodig de aanpassing vragen van uw gegevens door ons aan te schrijven op het volgende adres:

BRICO PLAN-IT BELGIUM N.V.
Zelliksesteenweg 65
1082 Sint Agatha Berchem
Tel.: 02/467.92.11

Algemene Voorwaarden Mijn Plan-it - Getrouwheidsprogramma


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Mijn Plan-it Klantprogramma van Brico Plan-it N.V. (“Brico”) en haar dochterondernemingen, gevestigd en kantoorhoudende te (1082) Sint-Agatha-Berchem, aan de Zelliksesteenweg 65 (hierna te noemen het “Klantprogramma”). De Algemene Verkoopsvoorwaarden van Brico Plan-it zijn van toepassing op het Klantprogramma voor zover daar in deze algemene voorwaarden niet van wordt afgeweken.

Definities

Klant: deelnemers aan het Klantprogramma, waaronder zowel consumenten als bedrijven worden verstaan.
Klantenkaart: een door Brico Plan-it uitgegeven klantenkaart voor deelname aan het Mijn Plan-it Klantenprogramma.
Mijn Brico Plan-it ID: de unieke streepjescode op de door Klant geregistreerde Klantenkaart.


Algemene Bepalingen

1. Brico Plan-it biedt Klant de mogelijkheid met de Mijn Brico Plan-it ID binnen alle Brico, Brico Plan-it en Brico City vestigingen voordelen te behalen waaronder onder andere wordt begrepen het verkrijgen van kortingen op vooraf door Brico Plan-it aangegeven goederen en diensten.

 

2. Klant kan met de Klantenkaart tevens punten verzamelen bij aankoop van goederen in de Brico, Brico Plan-it en Brico City winkels. Voor iedere uitgegeven twee euro in de voornoemde winkels, ontvangt Klant één punt. Punten worden enkel toegekend bij vertoning van de Klantenkaart aan de kassa op het moment van aankoop.

 

3. Vijfhonderd (500) verzamelde punten op de Klantenkaart leveren een waardebon van € 5,00 op die de Klant kan afhalen bij een van de voornoemde winkels. De waardebon kan slechts worden ingezet op vertoon van de Klantenkaart en per kassaticket wordt slechts één waardebon aanvaard. De waardebonnen zijn niet onderling cumuleerbaar, noch inwisselbaar voor contant geld. Op een waardebon wordt evenmin wisselgeld teruggegeven. Verlies of diefstal of het tenietgaan van de waardebon komt geheel voor rekening en risico van de Klant. Elke waardebon heeft een geldigheid tot één jaar na datum van afgifte.

 

4. Klant kan deelnemen aan het Klantprogramma door zich via de Brico Plan-it website (www.plan-it.be/register) aan te melden en zijn Klantenkaart aldaar te registreren.

 

5. Brico Plan-it kan om haar bewegende redenen zonder nadere toelichting deelname van Klant aan het Klantprogramma weigeren of beëindigen.

 

6. De aan de Mijn Brico Plan-it ID verbonden voordelen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of een ander soort cadeaukaart/kortingskaart. De aan andere kortingskaarten verbonden voordelen kunnen niet worden ingewisseld voor aan het Mijn Brico Plan-it ID verbonden voordelen.

 

7. De Mijn Brico Plan-it ID is niet te gebruiken in combinatie met eventuele personeelskortingpassen, artikelen verkocht onder de naam Baseline, Brico Plan-it Cadeaukaarten, boeken, tijdschriften, diensten zoals bezorgen en verhuur (behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald) en andere artikelen of diensten die door Brico Plan-it zijn uitgesloten of waarvoor op grond van een wettelijk verbod geen korting mag worden verleend. De Mijn Brico Plan-it ID kan niet gebruikt worden voor kortingen voor borg- en aanbetalingen (behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald).

 

8. De persoonsgegevens die in het kader van de aanmelding voor het Klantprogramma aan Brico Plan-it worden verstrekt, worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in een digitaal bestand en worden verwerkt conform de geldende wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en privacy. De gegevens worden gebruikt voor algemene analyses op anonieme basis van aankoopgedrag. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met andere gegevens die in digitale bestanden van Brico Plan-it zijn opgeslagen. Indien hiervoor toestemming is verleend bij aanmelding voor het Klantprogramma worden de gegevens gebruikt voor het doen van persoonlijke aanbiedingen en/of toezenden van nieuwsbrieven. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beveiligd en niet doorverkocht, noch aan derden ter beschikking gesteld, behoudens voor zover de beschikking over de gegevens voor door Brico Plan-it ingeschakelde derden noodzakelijk is om werkzaamheden ten behoeve van Brico Plan-it te verrichten, dan wel wanneer Brico Plan-it ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht. De opgegeven gegevens kunnen te allen tijde op verzoek van Klant worden gewijzigd of verwijderd uit eerder genoemd digitaal bestand. Klant kan daartoe contact opnemen met: Brico Plan-it t.a.v. Klantenservice, Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem, telefonisch op 02/467.92.60, via Planit.KlantenServiceClientele@plan-it.be of via onze contactpagina.

 

9. Indien u onverhoopt klachten mocht hebben over het Klantprogramma kunt u contact opnemen met: Brico Plan-it t.a.v. Klantenservice, Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem, telefonisch op 02/467.92.60, via Planit.KlantenServiceClientele@plan-it.be of via onze contactpagina.

 

10. Klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Mijn Plan-it ID. Bij ongeoorloofd gebruik van de Mijn Plan-it ID, bijvoorbeeld in het geval van fraude, eigen opzet, schuld of nalatigheid, is de Klant zelf aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen. Brico Plan-it aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de Mijn Brico Plan-it ID.

 

11. Brico Plan-it behoudt zich het recht voor het Klantprogramma en daaraan verbonden voordelen te wijzigen of te beëindigen. Brico Plan-it zal Klant van een wijziging of beëindiging tijdig op de hoogte brengen middels publicatie op www.plan-it.be.

 

12. Klant kan te allen tijde de opgegeven gegevens wijzigen of zijn
deelname aan het Klantprogramma beëindigen. Wijzigingen van de gegevens kunnen op www.plan-it.be/my-account worden opgegeven. Voor het beëindigen van deelname aan het Klantprogramma kan Klant contact opnemen met: Brico Plan-it t.a.v. Klantenservice, Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem, telefonisch op 02/467.92.60, via Planit.KlantenServiceClientele@plan-it.be of via onze contactpagina.

 

13. Brico Plan-it heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op www.plan-it.be. Indien Klant na wijzigingsdatum gebruikt blijft maken van de Mijn Plan-it ID wordt de Klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

 

14. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In het geval van geschillen is de rechter te Brussel exclusief bevoegd om over deze geschillen te oordelen.